معرفی سالمندان

براتعلی بخشی

براتعلی بخشی

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘرﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ,ﺗﺎﻛﻨﻮن ازدواﺝ ﻧﻜﺮده و ﺑﺎ ﻣﺎدرش زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮده ,ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎری دﻳﺎﺑﺖ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺷﺪه و ﻳﻚ ﭘﺎی او از زاﻧﻮ ﻗﻂﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻛﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

هادی جلالی

هادی جلالی

سالمند از همسرش جدا شده و مجبور به ترک خانه شده است. سالیانی دبیر ریاضی بوده و شاگردان زیادی را تربیت کرده است. اما حال به دلیل سکته مغزی از یک سمت بدن فلج شده و به مغز وی آسیب رسیده است. در حال حاضر دلتنگ خانواده اش می باشد.

غلامعلی عطایی

غلامعلی عطایی

سالمند مجهول الهویه می باشد.در هنگام پذیرش سالمند روی ویلچر بود و به هیچ عنوان قادر به راه رفتن نبود که خوشبختانه با خدماتی که در مرکز به ایشان ارائه گردید ابتدا با واکر و در حال حاضر بدون واکر قادر به راه رفتن می باشد

رضا محمدپناه

رضا محمدپناه

سالمند مجهول الهویه می باشد.قبل از سال 86 در مرکز سالمندان نیشابور ساکن بود.بعد از انتقال در هنگام ورود به مرکز نابینا بود که طی چندین عمل جراحی در بیمارستان خاتم بینایی خود را بدست آورد. ازدواج نکرده و قبلا چوپان بوده است

غلامرضا آتش پوش

غلامرضا آتش پوش

اومتولد 1310می باشد در آبانماه 97در مرکز توسط عروسش پذیرش گردید ولی فرزندان وی به دیدارش نمی آیند چشم های سالمند نیاز به عمل جراحی دارد

علی اصغر عطار مطلق

علی اصغر عطار مطلق

سالمند متولد 1319میباشد در مهر ماه 97از مرکز سالمندان قوچان به این مرکز منتقل گردید سالمند خانواده موثری ندارد

حیدر حیدری

حیدر حیدری

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻬﻮﻳﻪ و ﻛﺮوﻻل اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺎری دﺳﺘﻲ در اﻃﺮاف ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺪای ﻣﺸﻬﺪ ﻛﺎر ﻣﻴﻜﺮده و ﺷﺒﻬﺎ در ﻳﻜﻲ از ﻣﺴاﺟﺪ می خوابیده است.در ﺣﺎل ﺣاﺿﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ.

محمد بابا پور فیروز آباد

محمد بابا پور فیروز آباد

او متولد 1323میباشد در مهر ماه 97در مرکز پذیرش گردیده است وفرزندان وی به سراغش نمی آیند.

احمد مومنیان اصفهانی

احمد مومنیان اصفهانی

او متولد 1325می باشد ششم بهمن ماه 97پذیرش گردیده است او همسر وفرزندی ندارد

ابراهیم نجاتی

ابراهیم نجاتی

سالمند مجهول الهویه است.به گفته خودش اهل درگز بوده و یک دختر دارد. ویژگی این سالمند،کمک به سالمندان نابینا در هنگام راه رفتن می باشد.

حسین اصغر نصر آبادی

حسین اصغر نصر آبادی

اومتولد 1337می باشد در مهر 97پذیرش گردیده است سالمند خانواده موثری ندارد جز یکی از اقوام دور کسی به دیدنش نمی آید

خسرو صفری فرخد

خسرو صفری فرخد

متولد 1313می باشد در شهریور ماه 97پذیرش گردیده سالمند آلزایمر دارد وهمسر وفرزندانش پیگیرکارهای سالمند هستند

سلیمان سلیمانی گاه

سلیمان سلیمانی گاه

این سالمند فلج مادر زاد است.تا کنون ازدواج نکرده و با مادرش زندگی می کرده و پس از فوت مادر به مرکز سالمندان آورده شده است.سالمند بسیار مهربان است

محمد علی نیکنام

محمد علی نیکنام

سالمند متولد ۱۳۲۶ میباشد در مرداد ماه ۹۷ در مرکز پذیرش گردیده است در ابتدا به عنوان یک سالمند مجهول الهویه پذیرش گردید که با پیگیری های مددکار مرکز پسر این سالمند در شهر آشخانه شناسایی شد و به مرکز آمد ولی اظهار داشت که قادر به نگهداری پدرش نیست و شهریه ای هم پرداخت نمیکند

غلامعلی آقاجانی

غلامعلی آقاجانی

سالمند مجهول الهویه و متولد چناران است.تا کنون هیچ کس سراغی از وی نگرفته است. به باغبانی علاقه داشته و در کارهای باغبانی مرکز همکاری می کند

عبدالحسین بی غم

عبدالحسین بی غم

سالمند بلاصاحب و اهل دیار چناران است.با واکر راه می رود.تا کنون ازدواج نکرده و علاقه زیادی به خوانندگی دارد

تقی گلمکانی

تقی گلمکانی

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻧﻮن ازدواﺝ ﻧﻜﺮده و از ﻟﺤﺎظ ذﻫﻨﻲ ﻣﺸﻜﻞ دارد.اﻫل ﮔﻠﻤﻜﺎن اﺳﺖ. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ بوده و تحت درمان است

محمدرضا غیور

محمدرضا غیور

ﺳﺎﻟﻣﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ,ﻳﻚ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ دارد و از ﻫﻤﺴﺮش ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﻋﺎﺷﻖ درﻳﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

محمد حسین سلیمانی حصاری

محمد حسین سلیمانی حصاری

سالمند متولد 1333می باشد در آذر ماه 96در مرکز پذیرش گردیده برادر سالمند پیگیر کارهایش می باشد وسالمند قادر به راه رفتن می باشد

رجبعلی اکبری قوچانی

رجبعلی اکبری قوچانی

سالمند متولد ۱۳۲۹ می باشد در مرداد ماه ۹۷ در مرکز پذیرش گردیده است سالمند یک برادر دارد که گاهی اوقات به دیدارش می آید چشم وی کاتاراکت داشت که با هزینه مرکز تحت عمل جراحی قرار گرفت 

علی اصغر ایزی

علی اصغر ایزی

اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻫل ﺳﺒﺰوار اﺳﺖ ,ﻗﺒﻼ در ﺷﻬﺮداری ﻛﺎر ﻣﻴﻜﺮده ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ

علی‌رضا اسلامی

علی‌رضا اسلامی

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ,4 ﻓﺮزﻧﺪ دارد از ﻫﻤﺴﺮش ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ.

علی اکبر هژبری

علی اکبر هژبری

سالمند متولد ۱۳۳۲میباشد در تیر ماه ۹۷ در مرکز پذیرش گردیده سالمند مجهول الهویه وبدون مدرک شناسایی بوده که با پیگیری مددکار مرکز همسر و فرزندان و خواهر سالمند شناسایی شدند خواهر سالمند به دیدارش می آید ولی همسر و فرزندان اصلا حاضر به ملاقات سالمند نیستند سالمند آلزایمر دارد

صمد قاسمی

صمد قاسمی

سالمند بلا صاحب بوده و تا کنون ازدواج نکرده است. وی در کارهای باغبانی مرکز کمک می کند

محمود محمودی

محمود محمودی

سالمند بلاصاحب و اهل شیروان است.فرزند دختری دارد که در شیروان زندگی می کند.پدر آرزو دارد دخترش به دیدارش بیاید!

غلامحسین براتی فاروجی (انتخابی توسط مرکز)

غلامحسین براتی فاروجی (انتخابی توسط مرکز)

سالمند مجهول الهویه می باشد.در روز افتتاحیه به مرکز منتقل گردید.در حال حاضر از بیماری ذهنی رنج می برد و تحت درمان است

نصراله لعل عباسی

نصراله لعل عباسی

این سالمند اهل رادکان چناران می باشد. چهار فرزند دارد.همسرش چهار ماه پیش فوت کرد.فرزندانش را بسیار دوست دارد

محمد رحیمی

محمد رحیمی

سالمند مجهول الهویه میباشد در تیر ماه ۹۷ پذیرش گردیده است جزء افاغنه میباشد و هیچ مدرک شناسایی ندارد با عصا راه میرود

داوود جمالی

داوود جمالی

سالمند مجهول الهویه بوده و به بیماری صرع مبتلا است.بعلت تصادف به پای ایشان آسیب رسیده و تحت درمان است

محمدعلی جلیلیان

محمدعلی جلیلیان

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و از ﻟﺤﺎظ ذﻫﻨﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﺸﻜﻞ دارد و دﭼﺎر ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ.

اصغر شریعت

اصغر شریعت

متولد ۱۳۱۲میباشد در شهریور ماه ۹۷پذیرش گردیده است سالمند آلزایمر دارد و فرزندان به دیدارش می آیند

غلامحسین علی‌محمدی

غلامحسین علی‌محمدی

سالمند یک دختر و یک پسر بیمار دارد.وی همیشه در حال قرائت قرآن است

رجبعلی آهنکوب

رجبعلی آهنکوب

متولد ۱۳۱۹میباشد در اردیبهشت ماه پذیرش گردیده ابتدا به عنوان سالمند مجهول الهویه پذیرش گردیده که با پیگیری های مددکار آدرس پسر سالمند شناسایی شد ولی پسر سالمند هیچ همکاری با مرکز نمیکند وبه تلفن های مرکز جواب نمیدهد چشم های سالمند با هزینه مرکز جراحی شده

محمد رضا فتحی

محمد رضا فتحی

سالمند متولد ۱۳۳۰میباشد به عنوان یک سالمند بلاصاحب در مرداد ماه ۹۷پذیرش گردیده در برسی های پزشکی مشخص گردید که سالمند سی روز کبدی و هپاتیتCدارددرحال حاضر تحت نظر انکولوژی می باشد و اقدامات درمانی برای وی شروع شده است ولی سالمند روز به روز نحیف تر میشود

امام وردر امامی توزانلو

امام وردر امامی توزانلو

سالمند اهل درگز بوده و قبلا به حرفه دامداری مشغول بوده است

غلامحسن قابل

غلامحسن قابل

سالمند دارای سرپرست است. فرزاندان وی در مشهد زندگی می‌کنند.

محمد‌علی صفائیان

محمد‌علی صفائیان

تا کنون ازدواج نکرده و اهل کلات است

ابراهیم خادمی جرفی

ابراهیم خادمی جرفی

سالمند بلاصاحب می‌باشد.