اخبار موسسه

ارسالی ازاسفند, 1400

برگزاری جشن سال نو

مرکز خیریه سالمندان توحید گلمکان

☎️شماره تماس 

051_38355615
051_38355087

  شماره کارت :

6037691990006389

شماره حساب :

0102475680005
  
به نام  موسسه شبانه روزی نگهداری و توانبخشی سالمندان


🏡آدرس : گلمکان _ امام خمینی ۱_ کوچه خانقاه