اخبار موسسه

ارسالی ازبهمن, 1401

روز پدر پیشاپیش مبارک

. پ مثل پـــــــــــــــــــــدر ... حواسمان به چروک‌های دور چشم و لرزش دست‌های پدران تنها باشد. حواسمان به تر شدن‌های گاه و بیگاه چشم‌های کم‌سو و دلتنگی‌شان در اتاق خلوت خانه سالمندان باشد! حواسمان باشد که آنها تمام عمر حواسشان به ما بوده است. 🟠🟡ســالــمـنـدان‌ سـهـمـشـان تـنـهـایـی نـيـسـت 🟠🟡 شماره کارت: ۶۰۳۷،۶۹۱۹،۹۰۰۰،۶۳۸۹ .... تلفن‌های تماس: 05138356081 و 05138355087 و 05138355615 ...