کادر مدیریت خیریه

راحیل حسین‌زاده

راحیل حسین‌زاده

عضو هیئت مدیره
حمید سعدت

حمید سعدت

عضو هیئت مدیره
مجید بخشی‌زاده

مجید بخشی‌زاده

عضو هیئت مدیره
محمود درگاهیان

محمود درگاهیان

عضو هیئت مدیره