ﺑﺮاﺗﻌﻠﻲ ﺑﺨﺸﻲ

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘرﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ,ﺗﺎﻛﻨﻮن ازدواﺝ ﻧﻜﺮده و ﺑﺎ ﻣﺎدرش زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮده ,ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎری دﻳﺎﺑﺖ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺷﺪه و ﻳﻚ ﭘﺎی او از زاﻧﻮ ﻗﻂﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻛﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

هادی جلالی

سالمند از همسرش جدا شده و مجبور به ترک خانه شده است. سالیانی دبیر ریاضی بوده و شاگردان زیادی را تربیت کرده است. اما حال به دلیل سکته مغزی از یک سمت بدن فلج شده و به مغز وی آسیب رسیده است. در حال حاضر دلتنگ خانواده اش می باشد.

غلامعلی عطایی

سالمند مجهول الهویه می باشد.در هنگام پذیرش سالمند روی ویلچر بود و به هیچ عنوان قادر به راه رفتن نبود که خوشبختانه با خدماتی که در مرکز به ایشان ارائه گردید ابتدا با واکر و در حال حاضر بدون واکر قادر به راه رفتن می باشد

رضا محمد پناه

سالمند مجهول الهویه می باشد.قبل از سال 86 در مرکز سالمندان نیشابور ساکن بود.بعد از انتقال در هنگام ورود به مرکز نابینا بود که طی چندین عمل جراحی در بیمارستان خاتم بینایی خود را بدست آورد. ازدواج نکرده و قبلا چوپان بوده است

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪی ﺷﺎدﭘﻮر

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺪون ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﻫﻤﺴﺮش ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﺗﻬﺮان زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ او ﺳﺮﻣﻴﺰﻧﻨﺪ.ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻖ وی دﻧﺪان ﺳﺎز ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ

مهدی برادران نجار

سالمند مغازه عتیقه فروشی داشته است،و در حال حاضر مشخص نیست مغازه و سرمایه وی چه شده است. ایشان بلاصاحب می باشند.در حال حاضر از بیماری کلیوی رنج می برند.

ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ,ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ او ﺳﺮ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ.ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻟﺰاﻳﻣﺮ ﺷﺪﻳﺪی ﻛﻪ دارد ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ.وی ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﺎرﻣﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.

حسن

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻬﻮﻳﻪ و ﻛﺮوﻻل اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺎری دﺳﺘﻲ در اﻃﺮاف ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺪای ﻣﺸﻬﺪ ﻛﺎر ﻣﻴﻜﺮده و ﺷﺒﻬﺎ در ﻳﻜﻲ از ﻣﺴاﺟﺪ می خوابیده است.در ﺣﺎل ﺣاﺿﺮ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ.

ﻧﺎﺻﺮ وﺣﻴﺪی

دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ,ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻜﺘﻪ ي ﻣﻐﺰی ﻗﺎدر ﺑﻪ خوب ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﻧﻴﺴﺖ و از وﻳﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﺪ.وی در ارﺗﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺮآﺗﻲ

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دﺧﺘری دارد ﻛﻪ در ﺷﻴﺮوان زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎر دﻟﺘﻨﮓ اوﺳﺖ.ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺎرﺿﻪ ﺳﻜﺘﻪ ﻳﻚ دﺳﺖ و ﭘﺎی وی آﺳﻴﺐ دﻳﺪه وﻟﻲ راه رﻓﺘﻧﺶ ﻣﺨﺘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

ابراهیم نجاتی

سالمند مجهول الهویه است.به گفته خودش اهل درگز بوده و یک دختر دارد. ویژگی این سالمند،کمک به سالمندان نابینا در هنگام راه رفتن می باشد.

حسین تاجیک

سالمند تاکنون ازدواج نکرده و اهل دیار نیشابور است.ویژگی خاص این سالمند در گفتار وی نهفته است،هر چه می گوید به مانند شعر دارای ردیف و قافیه است

سید جمال مروت

سالمند بلاصاحب می باشد.در حال حاضر مبتلا به بیماری پارکینسون شدید می باشد.چند نفر از همسایه های قدیمی گهگاه به دیدارش می آیند

سلیمان سلیمانی گاه

این سالمند فلج مادر زاد است.تا کنون ازدواج نکرده و با مادرش زندگی می کرده و پس از فوت مادر به مرکز سالمندان آورده شده است.سالمند بسیار مهربان است

هادی شاملو

این سالمند از همسرش جدا شده و دو فرزند دارد که گاهی به دیدار وی می آیند.مدت مدیدی است که این سالمند چشم به انتظار برادران خود می باشد...

غلامعلی آقا جانی

سالمند مجهول الهویه و متولد چناران است.تا کنون هیچ کس سراغی از وی نگرفته است. به باغبانی علاقه داشته و در کارهای باغبانی مرکز همکاری می کند

عبدالحسین بی غم

سالمند بلاصاحب و اهل دیار چناران است.با واکر راه می رود.تا کنون ازدواج نکرده و علاقه زیادی به خوانندگی دارد

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ غیور

ﺳﺎﻟﻣﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ,ﻳﻚ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ دارد و از ﻫﻤﺴﺮش ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﻋﺎﺷﻖ درﻳﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﭘﻮر

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و اﻫﻞ روﺳﺘﺎی ﺧﺮم آﺑﺎد ﭼﻨﺎران ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﺑﻴﻤﺎری آﻟﺰاﻳﻤﺮ دارد و داﻳﻢ در ﺣﺎل راه رﻓﺘﻦ اﺳﺖ

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻫﺎﺷﻤﻲ

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ,ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ از وﻳﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﺮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻛﺎردرﻣﺎﻧﻲ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن از واﻛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﺪ.

ﺗﻘﻲ ﮔﻠﻤﻜﺎﻧﻲ

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻧﻮن ازدواﺝ ﻧﻜﺮده و از ﻟﺤﺎظ ذﻫﻨﻲ ﻣﺸﻜﻞ دارد.اﻫل ﮔﻠﻤﻜﺎن اﺳﺖ. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ بوده و تحت درمان است

ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ اﻳﺰدی

اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻫل ﺳﺒﺰوار اﺳﺖ ,ﻗﺒﻼ در ﺷﻬﺮداری ﻛﺎر ﻣﻴﻜﺮده ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﺳﻼﻣﻲ

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ,4 ﻓﺮزﻧﺪ دارد از ﻫﻤﺴﺮش ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ

علیرضا یعقوبی

سالمند علی رغم اینکه تا بحال ازدواج نکرده ولی دلی بسیار شاد دارد. اهل گلمکان بوده و علاقه زیادی به رقص و آواز دارد

صمد قاسمی

سالمند بلا صاحب بوده و تا کنون ازدواج نکرده است. وی در کارهای باغبانی مرکز کمک می کند

سیف ا... بابایی

سالمند اهل رائین کرمان است.تا بحال ازدواج نکرده و به حرفه رانندگی مشغول بوده است.ایشان تا بحال لب به سیگار نزده است

محمود محمودی

سالمند بلاصاحب و اهل شیروان است.فرزند دختری دارد که در شیروان زندگی می کند.پدر آرزو دارد دخترش به دیدارش بیاید!

غلامحسین مراغه(انتخابی توسط مرکز

سالمند مجهول الهویه می باشد.در روز افتتاحیه به مرکز منتقل گردید.در حال حاضر از بیماری ذهنی رنج می برد و تحت درمان است

نصر ا... لعل عباسی

ین سالمند اهل رادکان چناران می باشد. چهار فرزند دارد.همسرش چهار ماه پیش فوت کرد.فرزندانش را بسیار دوست دارد

حسینعلی ناطقی

سالمند اهل رفسنجان و بلاصاحب می باشد.عمل جراحی قلب باز انجام داده و رو به بهبود است

داود جمالی

سالمند مجهول الهویه بوده و به بیماری صرع مبتلا است.بعلت تصادف به پای ایشان آسیب رسیده و تحت درمان است

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺟﻠﻴﻠﻴﺎن

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و از ﻟﺤﺎظ ذﻫﻨﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﺸﻜﻞ دارد و دﭼﺎر ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ.

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﻮش بزم

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ و آﻟﺰاﻳﻤﺮ دارد و داﻳﻢ در ﺣﺎل راه رﻓﺘﻦ اﺳﺖ

غلامحسین علی محمدی

سالمند یک دختر و یک پسر بیمار دارد.وی همیشه در حال قرائت قرآن است

ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﺮه ور

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻚ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ دارد.ﻣﺮد ﺑﺴﻴﺎر آرام و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺴﺖ.

سید محمد حسین رحیمی

مجهول الهویه می باشد.با کمک واکر می تواند راه برود.بسیار دوست داشتنی و مهربان است

امام وردی امامی توزانلو

سالمند اهل درگز بوده و قبلا به حرفه دامداری مشغول بوده است

محمد بابازاده

سالمند دارای سرپرست است. فرزندان او در شیروان هستند.

غلامحسن قابل

سالمند دارای سرپرست است. فرزاندان وی در مشهد زندگی می‌کنند.

محمد علی صفائیان

تا کنون ازدواج نکرده و اهل کلات است

ابراهیم خادمی جرفی

سالمند بلاصاحب می‌باشد.

ﻓﺮاﻣﺮز آﺷﻨﺎور

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

نصرت ا... مختاری (عمو ناصر)

سالمند در ابتدای ورود بسیار لاغر و بیمار بود.چندین عمل جراحی بر روی ستون فقرات وی انجام شد تا بهبودی کامل ایشان حاصل گردید. ایشان چهار فرزند دارند که همگی از موقعیت های اجتماعی خوبی برخوردارند و تمایل زیاد دارند که پدرشان به خانه برگردد و با ایشان زندگی نماید. خود سالمند به دلیل تعلقاتی که به مرکز و سالمندان دیگر دارد متمایل به ماندن در مرکز است.عمده کار باغبانی و سرسبزی مرکز در گرو زحمات ایشان است