اخبار موسسه

بازدید دانش آموزان به مناسبت روز دانش آموز

 

 

بازدید دانش آموزان به مناسبت روز دانش آموز

                                                                بازدید دانش آموزان دبیرستان ام ابیهای شهر گلمکان

                                                                              به مناسبت روز دانش آموز

                                                                    ازسالمندان مرکز توحید گلمکان 1397/8/12

حضور سالمندان در تحریریه ی روزنامه خراسان

 

سالمندان در تحریریه ی روزنامه خراسان

 

                                                       حضور سالمندان در تحریریه ی روزنامه خراسان

                                                                 به مناسبت روز جهانی سالمند

مسافرت شمال سالمندان مهر 97

 

 

 

 

مسافرت شمال سالمندان مهر 97

                                                                     مسافرت شمال سالمندان

                                                                              مهرماه 97

مسافرت شمال سالمندان مهر 97

 

 

                                                              مسافرت شمال سالمندان

                                                                         مهر 97