اخبار موسسه

حضور محترم جناب آقای زارعی معاون امور ورزش استان وجناب آقای عزیزی معاون فرهنگی امورجوانان اداره کل استان وجناب آقای حسین زاده رئیس بسیج ورزشکاران به همراه خانم مهربان وجمعی ازهمراهان درمرکزودیدارباسالمندان وتقدیراز پهلوان پیشکسوت کشتی سالمند لعل عباسی