اخبار موسسه

ارسالی ازخرداد, 1398

حضور محترم جناب آقای زارعی معاون امور ورزش استان وجناب آقای عزیزی معاون فرهنگی امورجوانان اداره کل استان وجناب آقای حسین زاده رئیس بسیج ورزشکاران به همراه خانم مهربان وجمعی ازهمراهان درمرکزودیدارباسالمندان وتقدیراز پهلوان پیشکسوت کشتی سالمند لعل عباسی