گاهی خدا بادست تو دست دیگربندگانش را میگیردوقتی دستی رابه یاری میگیری بدان که در آن زمان دست دیگرتودر دست خداست

توضیحات

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است