روز روستا و عشایررابه تمامی این زحمت کشان تبریک عرض میکنیم