حضور گروه یوگا خنده در مرکز سالمندان توحید گلمکان بمناسبت روز جهانی سالمند