حضور سرکار خانم دهقان وجمعی از همراهانشان (گروه اصلاح سالمندان)درمرکزبه مناسبت روز پدر