حضور سالمندان در تحریریه ی روزنامه خراسان

 

سالمندان در تحریریه ی روزنامه خراسان

 

                                                       حضور سالمندان در تحریریه ی روزنامه خراسان

                                                                 به مناسبت روز جهانی سالمند