حضورکلیه نیروهای امدادی و بهزیستی درمرکزجهت هماهنگی وهمکاری برای مانورتخلیه اضطراری