حضورسالمندان درپایگاه اورژانس گلمکان جهت ازاین بزرگواران جهت شرکت درمانورتخلیه اضطراری مرکزی