حضورسالمندان دربیمارستان امام رضامشهدبمناسبت روزپرستار