حضوردانش آموزان هنرستان چناران درمرکز سالمندان توحید گلمکان