حضورجناب آقای دکترقامتی مدیرکل پدافندغیرعامل استان خراسان رضوی وجناب آقای دکترپوریوسفمدیرکل بهزیستی استان خراسان رضوی در مرکزخیریه سالمندان توحیدگلمکان برای بازدیدازمانورتخلیه اضطراری