حضورجناب آقای دکترقامتی مدیرکل پدافندغیرعامل استان خراسان رضوی وجناب آقای دکترپوریوسفمدیرکل بهزیستی استان خراسان رضوی در مرکزخیریه سالمندان توحیدگلمکان برای بازدیدازمانورتخلیه اضطراری

توضیحات

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است