حضورجناب آقای دکتررجب پورریاست محترم شبکه بهداشت چناران وسرکارخانم دکتر علیزاده متخصص پوست درمرکزسالمندان توحیدگلمکان جهت ویزیت سالمندان