جشن یلدای 98 توسط گروه یوگادرمرکزسالمندان توحیدگلمکان