تشرف سالمندان توحید به حرم مطهر رضوی با حمایت خیر گرامی سرکار خانم دهقان وگروه دیوار مهربانی