به اطلاع شماعزیزان میرسانیم حاج ناصرمختاری ازسالمندان قدیمی مرکزدرسال1395 ترخیص موفق شده وبه آغوش خانواده بازگشته بودند دارفانی راوداع گفتند.روحش شادویادش گرامی

توضیحات

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است