برگزاری مراسم جشن یلدا در مرکزسالمندان توحیدگلمکان