برگزاری مراسم جشن یلدا توسط گروه شادیوگادر مرکزسالمندان توحیدگلمکان