برگزاری مانور تخلیه اضطراری در مرکز خیریه سالمندان توحیدگلمکان