برگزاری مانور تخلیه اضطراری در مرکز خیریه سالمندان توحیدگلمکان

توضیحات

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است