بازدید عمومی از مرکز به مناسبت هفته بهزیستی

بازدید عمومی مسئولین و خیرین عزیز از سالمندان به مناسبت هفته بهزیستی

 

 

 

توضیحات

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است