بازدید سالمندان از مرکز معلولین رحمان چناران بمناسبت روز جهانی معلولین

 

توضیحات