بازدید سالمندان از آرامگاه فردوسی در روز بزرگداشت فردوسی