بازدید دانش آموزان به مناسبت روز دانش آموز

 

 

بازدید دانش آموزان به مناسبت روز دانش آموز

                                                                بازدید دانش آموزان دبیرستان ام ابیهای شهر گلمکان

                                                                              به مناسبت روز دانش آموز

                                                                    ازسالمندان مرکز توحید گلمکان 1397/8/12