بازدیدجناب آقای رحمانی وجناب آقای هاشمی ازشبکه بهداشت وسرکارخانم موحدازبهزیستی چناران درمرکزسالمندان توحیدگلمکان جهت بررسی وضعیت آنفلانزا درمرکز