باتشکرازریاست محترم بهزیستی شهرستان چناران سرکارخانم آزادوشهرداروشوای محترم شهرگلمکان ونیروهای امدادونجات هلال احمر و آتشنشانی واورژانس ونیروهای انتظامی وهمه ی عزیزانی که دراجرای مانورتخلیه اضطراری شرکت نمودند