اجرای مراسمی شاد توسط انجمن کودک وخانواده برای سالمندان مرکز توحید گلمکان